Załączone wzory i formularze należy każdorazowo dopasować do indywidualnego charakteru sprawy.

Niniejsza baza jest sukcesywnie powiększana, jeśli potrzebujesz konkretnego wzoru, a nie znalazłeś go poniżej, napisz do nas, z pewnością niedługo zostanie dodany.

.

Prawo rodzinne

pozew o zaspokajanie potrzeb rodziny  word icon

pozew o separację  word icon

wniosek o zniesienie separacji  word icon

pozew o rozwód  word icon

pozew o rozwód z ewentualnymi wnioskami  word icon

pozew o ustanowienie rozdzielnośœci majątkowej  word icon

pozew o alimenty  word icon

pozew o podwyższenie alimentów  word icon

pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego  word icon

pozew o ustalenie ojcostwa, alimenty i roszczenia związane  word icon

pozew o zaprzeczenie ojcostwa  word icon

wniosek o uregulowanie kontaktów z małoletnim  word icon

wniosek o ustanowienie opieki   word icon

wniosek o zezwolenie na dokonanie czynnośœci prawnej  word icon

wniosek o zezwolenie na wydanie paszportu dla małoletniego  word icon

wniosek o ubezwłasnowolnienie  word icon

wniosek o wyrażenie zgodny na leczenie  word icon

zażalenie na postanowienie  word icon

apelacja od wyroku  word icon

.P

Prawo cywilne

formularz sprzeciw od wyroku zaocznego – eksmisja (wraz z przykładowym uzasadnieniem) word icon

formularz sprzeciw od nakazu zapłaty – mandat ZTM (wraz z przykładowym uzasadnieniem)  word icon

pozew o zapłatę – (nie formularz)  word icon

sprzeciw od nakazu zapłaty (nie formularz)  word icon

pozew o wstąpienie w stosunek najmu  word icon

wniosek o stwierdzenie nabycia spadku  word icon

wniosek o dział spadku  word icon

wniosek pisemnego ośœwiadczenia o przyjęciu spadku  word icon

wniosek pisemnego oœświadczenia o odrzuceniu spadku   word icon

wniosek oœświadczenia ustnego o przyjęciu spadku  word icon

wniosek oœświadczenia ustnego o odrzuceniu spadku  word icon

wniosek o stwierdzenie zasiedzenia  word icon

wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych  word icon

oœświadczenie do zwolnienia od kosztów sądowych  word icon

wniosek o uznanie orzeczenia z zagranicy  word icon

wniosek o odpis orzeczenia z uzasadnieniem  word icon

wniosek o orzeczenie klauzuli prawomocnoœści i wykonalnośœci  word icon

pozew o ustalenie prawa do grobu  word icon

zażalenie na postanowienie  word icon

apelacja od wyroku  word icon

zwrot kosztów podróży œświadków i biegłych – pouczenie  word icon

upadłoœść konsumencka – pouczenie  pdf icon

upadłość konsumencka formularz word icon

 

Prawo karne

zawiadomienie o możliwoœści popełnienia przestępstwa  word icon

wniosek pokrzywdzonego o przyznanie obrońcy z urzędu  word icon

wniosek pokrzywdzonego o przywrócenie terminu  word icon

wniosek dowodowy pokrzywdzonego  word icon

wniosek pokrzywdzonego o pomoc z funduszu pomocy pokrzywdzonym  word icon

wniosek pokrzywdzonego o informowaniu o opuszczeniu przez skazanego ZK word icon

zażalenia pokrzywdzonego na odmowę wszczęcia postępowania  word icon

wniosek o przyznanie obrońcy z urzędu  word icon

wniosek o odroczenie kary pozbawienia wolnoœci  word icon

wniosek o przerwę w wykonywaniu odbywania kary pdf icon

wniosek o rozłożenie grzywny na raty  word icon

wniosek o warunkowe zwolnienie  word icon

wniosek o wyrażenie zgody na widzenie  word icon

wniosek o dozór elektroniczny pdf icon

wniosek o zatarcie skazania  word icon

sprzeciw od wyroku nakazowego  word icon

 

Prawo administracyjne

odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego  word icon

wniosek o nadanie statusu uchodŸźcy  word icon