Fundacja pełnomocnik.org zmierza w kierunku realizacji projektu z zakresu monitoringu prawa pod kontem innowacji.

Czy polskie prawo podąża za zmianami technologicznymi, naukowymi, społecznymi?

Fundację zainteresowała furtka, którą otrzymały placówki edukacyjne w 2016 roku, w art. 45 ust.1 ustawy Prawo oświatowe cyt. „Szkoła lub placówka może realizować eksperyment pedagogiczny, który polega na modyfikacji istniejących lub wdrożeniu nowych działań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych, metodycznych lub wychowawczych, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania, w szczególności określone w art. 14 ust. 1 pkt 3–5.”.

Nasuwa się pytanie, czy uprawnienie to jest  w praktyce wykorzystywane, na jaką skalę i z jakimi rezultatami.

W niedalekiej przyszłości będziemy chcieli to zbadać. Trzymajcie kciuki!

____________________________________________________________________________________

*źródło: https://www.kuratorium.waw.pl/pl folder-documents-icon

PROCEDURA WPROWADZANIA EKSPERYMENTÓW PEDAGOGICZNYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Podstawa prawna:

Art. 45 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.)

Informacje ogólne

Rozwijanie kompetencji i wiedzy uczniów oraz nauczycieli jest celem eksperymentu pedagogicznego realizowanego w szkole lub placówce.

Eksperyment pedagogiczny polega na modyfikacji istniejących lub wdrożeniu nowych działań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych, metodycznych lub wychowawczych, w ramach których modyfikowane są warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania, określone w art. 14 ust. 1 pkt 3-5.

Eksperyment pedagogiczny jest przeprowadzany pod opieką jednostki naukowej.

Procedura

I. AUTOR EKSPERYMENTU (ZESPÓŁ AUTORSKI):

1. Dokonuje opracowania opisu eksperymentu obejmującego w szczególności:

a) celowości prowadzenia eksperymentu,
b) założeń,
c) czasu trwania,
d) sposobu realizacji,

2. Przedstawia opis eksperymentu radzie szkoły1/radzie pedagogicznej.
3. Przedstawia opis eksperymentu radzie rodziców.

II. RADA SZKOŁY/PLACÓWKI I RADA RODZICÓW:
wydają opinie na temat eksperymentu pedagogicznego.

III. NAUCZYCIELE, UCZESTNICZĄCY W EKSPERYMENCIE PEDAGOGICZNYM:
wyrażają zgodę (w formie pisemnej) na udział w eksperymencie pedagogicznym.

IV. RADA PEDAGOGICZNA:
Wyraża zgodę w uchwale w sprawie wprowadzenia eksperymentu pedagogicznego  w szkole jeżeli:

 • uznała zasadność i celowość prowadzenia eksperymentu,
 • akceptuje założenia i sposób realizacji eksperymentu,
 • nauczyciele, którzy będą uczestniczyć w realizacji eksperymentu wyrazili    pisemną zgodę,
 • rada szkoły/rada pedagogiczna oraz rada rodziców przedstawiły opinie w sprawie eksperymentu,
 • autor (zespół autorski) przedstawił pisemną zgodę na prowadzenie     eksperymentu w szkole lub placówce.

V. DYREKTOR SZKOŁY / PLACÓWKI:

1. Zapewnia odpowiednie warunki kadrowe i organizacyjne, jakie są niezbędne do realizowania planowanych działań eksperymentalnych.
2. Uzyskuje od organu prowadzącego pisemną zgodę na finansowanie eksperymentu
– w przypadku, gdy realizacja eksperymentu wymaga dodatkowych środków finansowych.
3. Podejmuje współpracę z jednostką naukową, która będzie sprawować opiekę nad przebiegiem eksperymentu i dokona oceny po jego zakończeniu.
4. Zapewnia rekrutację do szkoły/oddziału/oddziałów na podstawie przepisów ustawy lub, za zgodą ministra, na podstawie innych zasad postępowania rekrutacyjnego.
5. Zapewnia nienaruszalność praw ucznia do:

 • bezpłatnej nauki, opieki i wychowania w zakresie ustalonym w ustawie o systemie oświaty,
 • możliwości uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły,
 • warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, określonych w odrębnych przepisach.

6. Występuje do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania  z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu w szkole, w terminie do 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane wprowadzenie eksperymentu.
7. Wniosek, o którym mowa w pkt 6, dyrektor składa  za pośrednictwem kuratora oświaty, który dołącza swoją opinię.
8. Wniosek, o którym mowa w pkt 6, powinien zawierać:

 • cel, założenia, czas trwania i sposób realizacji eksperymentu
 • opinię jednostki naukowej, dotyczącą założeń eksperymentu wraz ze zgodą tej jednostki na sprawowanie opieki nad przebiegiem eksperymentu
 • zgodę rady pedagogicznej wyrażoną w uchwale, opinię rady szkoły oraz opinię rady rodziców
 • zgodę organu prowadzącego szkołę na finansowanie eksperymentu (jeżeli eksperyment wymaga przyznania dodatkowych środków budżetowych)
 • w przypadku eksperymentu dotyczącego zawodu nieumieszczonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego – także uzasadnienie potrzeby prowadzenia kształcenia w danym zawodzie wraz z pozytywnymi opiniami:

a) wojewódzkiej lub powiatowej rady rynku pracy, wydanej po uzyskaniu opinii odpowiednio wojewódzkiego lub powiatowego urzędu pracy,
b) organu samorządu gospodarczego lub innej organizacji gospodarczej właściwej dla danego zawodu,
c) jednostki naukowej lub stowarzyszenia zawodowego właściwego dla zawodu, w zakresie merytorycznej zawartości programu nauczania przewidzianego dla danego zawodu.

9. Dyrektor szkoły prowadzącej eksperyment przekazuje bezpośrednio po jego zakończeniu ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania sprawozdanie z przeprowadzonego eksperymentu wraz z opinią jednostki naukowej, która sprawuje opiekę nad przebiegiem eksperymentu. Sprawozdanie przekazuje także organowi prowadzącemu szkołę/placówkę i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny.
10.Sprawozdanie, o którym mowa w pkt 9,  dyrektor składa się za pośrednictwem kuratora oświaty, który dołącza swoją opinię.

VI.KURATOR OŚWIATY:

Dokonuje wpisu eksperymentu pedagogicznego do Rejestru Eksperymentów Pedagogicznych po przekazaniu  przez dyrektora szkoły zgody Ministra Edukacji Narodowej  na prowadzenie eksperymentu.

[1] W szkołach lub placówkach, w których rada szkoły nie została powołana, zadania wykonuje rada pedagogiczna – art. 82 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe.